TheTsurugi 702 Shinkansen departs Kanazawa Station bound for Toyama

TheTsurugi 702 Shinkansen departs Kanazawa Station bound for Toyama